ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ
Crystal Clear app tutorials.png ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱠᱚᱴᱟᱵᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱱᱢᱮ

ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱤᱢᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱞᱚᱜᱤᱱ/ᱱᱟᱶᱟ ᱮᱠᱟᱶᱩᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ

 
Communauté silhouette.svg ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱢᱮ

ᱮᱦᱚᱵᱵᱟᱰᱟᱭᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱚᱫᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱞᱤᱥᱴᱤ

ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱛᱷᱚᱠ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱞᱤᱱᱢᱮ

᱐-᱙
ᱛᱷᱚᱠ
ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞᱢᱮ:

 ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚ
ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚ
ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞ/ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑


ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨ��ᱤᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ᱾
ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ?
ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ?
  • ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ?
  • ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱴᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
{{{texttitle}}}
ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ
ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ
ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ?ᱟᱢᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱾

  • ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ-ᱮ ᱦᱟᱨᱟᱭᱟ ᱿


ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱯᱮᱨ-ᱦᱮᱸᱰᱮ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱾
ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱤᱫ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱿